โครงการเด็กตื่นไฟ ปี2

กลับมาเพื่อให้ทุกคน
"ตื่น" อีกครั้ง

ที่มาและความสำคัญ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
สังคมและประชาชนมีความรู้ความตระหนัก

ถึงคุณค่าของไฟฟ้าและมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเพื่อ ส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าจากขยะ พลังงานไฟฟ้าจากชีวมวล ที่สื่อให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนทิศทางของการพัฒนาที่มีการกำกับดูแลที่ดีสร้างระบบเศรษฐกิจ ที่มีการกระจายรายได้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ

จากผลสำเร็จของโครงการเด็กตื่นไฟปี 1 โครงการมุ่งหวังให้เยาวชนและนักศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไป เกิดการรับรู้ สนใจ รวมไปถึงเกิดความตระหนัก และมีทัศนคติที่ดี ทางด้านไฟฟ้า จนมีแนวโน้ม ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานและไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่า โดยมีโครงการเด็กตื่นไฟปี 2 เป็นเครื่องมือสำคัญในการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ ผ่านสื่อและกิจกรรมภายในโครงการ ซึ่งมีการวางแผน ให้สามารถเข้าถึงได้ในหลากหลายรูปแบบ

ติดต่อเรา
รายละเอียดการแข่งขัน

ในโครงการเด็กตื่นไฟ ปี2

 • ทุนการผลิตและเงินรางวัล01

  ทุนการผลิตและเงินรางวัล

  รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 300,000 บาท
  รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 100,000 บาท
  รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 70,000 บาท
  รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 25,000 บาท
  รางวัลขวัญใจมวลชน 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 20,000 บาท

  ทุนการผลิตสำหรับทุกทีม มูลค่ารวม 300,000 บาท

 • คุณสมบัติผู้เข้ารับการสมัคร02

  คุณสมบัติผู้เข้ารับการสมัคร

  - กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา
  - มีอายุระหว่าง 18 - 28 ปี
  - (นับตั้งแต่วันส่งใบสมัคร)
  - ต้องสมัครเป็นทีม ทีมละ 5 คน
  - ไม่จำกัดสาขาวิชา
  - ไม่จำเป็นต้องอยู่สถาบันการศึกษาเดียวกัน

 • วิธีการสมัครเข้าประกวด03

  วิธีการสมัครเข้าประกวด

  - อัดคลิปแนะนำตัว ความยาวไม่เกิน 3 นาที
  - ส่งมาที่เว็บไซต์ www.dekwakeup.com
  - รอติดตามชื่อทีมที่เข้ารอบรับโจทย์ได้ทางเว็บไซต์ หรือ เพจ 'เด็กตื่นไฟ ปี 2'

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ.2563