โครงการเด็กตื่นไฟ ปี3

โครงการประกวดแคมเปญการสื่อสาร
ที่มีภาพยนต์โฆษณาเป็นเครื่องมือ

ที่มาและความสำคัญ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
สังคมและประชาชนมีความรู้ความตระหนัก

โครงการประกวด แคมเปญการสื่อสารที่มีภาพยนตร์โฆษณาเป็นเครื่องมือหลัก (แคมเปญการสื่อสารฯ) ภายใต้หัวข้อ “THE CHANGER เปลี่ยนพลังงานผ่านตัวเรา” สำหรับใช้สื่อสาร ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานไปสู่การใช้พลังงานสะอาดให้แก่ประชาชนทั่วไป ได้รับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องจนไปถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ความคิดและทัศนคติด้านพลังงานที่ดีขึ้น

ติดต่อเรา
รายละเอียดการแข่งขัน

ในโครงการเด็กตื่นไฟ ปี3

 • ทุนการผลิตและเงินรางวัล01

  ทุนการผลิตและเงินรางวัล

  รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 300,000 บาท
  รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 150,000 บาท
  รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 100,000 บาท
  รางวัลที่ 4 จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 50,000 บาท
  รางวัลที่ 5 จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 50,000 บาท

 • คุณสมบัติผู้เข้ารับการสมัคร02

  คุณสมบัติผู้เข้ารับการสมัคร

  - กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า
  - มีอายุระหว่าง 18 - 28 ปี
  - (นับตั้งแต่วันส่งใบสมัคร)
  - ต้องสมัครเป็นทีม ทีมละ 5 คน
  - ไม่จำกัดสาขาวิชา
  - ไม่จำเป็นต้องอยู่สถาบันการศึกษาเดียวกัน

 • วิธีการสมัครเข้าประกวด03

  วิธีการสมัครเข้าประกวด

  - อัดคลิปแนะนำตัว ความยาวไม่เกิน 3 นาที
  - ส่งมาที่เว็บไซต์ www.dekwakeup.com
  - รอติดตามชื่อทีมที่เข้ารอบรับโจทย์ได้ทางเว็บไซต์ หรือ เพจ 'เด็กตื่นไฟ'