รายละเอียดกิจกรรม

เด็กตื่นไฟปีที่ 3


คลิกเพื่ออ่านต่อ
02

โดยผู้เข้าร่วมโครงการนำเสนอแคมเปญการสื่อสารที่

- ไอเดียสร้างสรรค์ เหมาะสมตอบโจทย์และ วัตถุประสงค์ของโครงการ
- การเลือกรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมในการ ถ่ายทอดไปยังกลุ่มเป้าหมายของตน
- การกำหนดโครงสร้างการทำงานที่ชัดเจน
- การวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารแคมเปญเพื่อนำไป สู่การผลิตภาพยนตร์โฆษณาที่ใช้ในการสื่อสารแคมเปญนี้

01

โครงการประกวด แคมเปญการสื่อสารที่มีภาพยนตร์
โฆษณาเป็นเครื่องมือหลัก

ภายใต้หัวข้อ "THE CHANGER เปลี่ยนพลังงาน ผ่านตัวเรา" สำหรับใช้สื่อสาร ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานไปสู่การใช้พลังงานสะอาดให้แก่ประชาชนทั่วไป ได้รับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องจนไปถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ความคิดและทัศนคติด้านพลังงานที่ดีขึ้น

03

รางวัลการประกวดแคมเปญการสื่อสาร

รางวัลที่ 1 มูลค่า 300,000 บาท
รางวัลที่ 2 มูลค่า 150,000 บาท
รางวัลที่ 3 มูลค่า 100,000 บาท
รางวัลที่ 4 มูลค่า 50,000 บาท
รางวัลที่ 5 มูลค่า 50,000 บาท

ภาพกิจกรรมในโครงการ

เด็กตื่นไฟปีที่ผ่านมาอัพเดทข่าวสาร

เด็กตื่นไฟ

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ.2565